Hrvatska ima 2,7 mil. ha šuma od kojih je četvrtina u privatnom vlasništvu. Postupak restitucije (vraćanja šuma prijašnjim vlasnicima) još je uvijek u tijeku te bi taj postotak mogao postati još većim u budućnosti. Šumama u državnom vlasništvu upravlja državna tvrtka Hrvatske šume d.o.o. Prvi zahtjevi za certificiranjem šuma bili su prije 15 godina i ministarstvo je pokrenulo proces razvoja nacionalnih standarda. Ovaj proces nije bio dovršen, a sve šume u državnom vlasništvu bile su certificirane prema međunarodnom certifikatu koji omogućuje certificiranje bez nacionalnih standarda. Tijekom vremena i tekućeg procesa restitucije, nekoliko je većih privatnih šuma također certificirano prema tom standardu. Najveći problemi upravljanja privatnim šumama u Hrvatskoj jest njihova površina malih posjeda (0,76 ha / vlasnik, obično u dvije katastarske čestice) te heterogenost iste koja predstavlja zapreku za neke od sustava certificiranja.Budući da su certificirani proizvodi potrebniji na tržištu, došlo je do potražnje za certificiranjem malih šumskih privatnih šuma. Kako bi se omogućilo certificiranje ovih šuma, otvorena je mogućnost izrade nacionalnih standarda PEFC-a. Program za promicanje certificiranja šuma (PEFC) međunarodna je neprofitna organizacija posvećena promicanju održivog gospodarenja šumama. PFEC je osnovan 1999. od strane Udruga privatnih šumovlasnika, te se razvio u najveći svjetski šumarski certifikacijski sustav koji broji više od 300 milijuna hektara certificiranih šuma u više od 40 zemalja.

U procesu iskorištavanja šumskih ekosustava, a unutar ekološki sve osvještenijega tržišta drvnih proizvoda vrlo je teško opstati ako plasirani proizvodi ne potječu iz odgovorno i održivo gospodarene šume, što se potvrđuje izdavanjem certifikata sa zaštićenim znakom, tj. logom. U skladu s navedenim, nacionalne i međunarodne organizacije razvijaju standarde koje je potrebno zado­voljiti kako bi se dobilo pravo na zaštićeni znak, tj. logo koji obilježava proizvod nastao odgovornim gospo­darenjem šumom. Put do znaka naziva se certifikacija u kojem treća, neovisna strana ispituje postiže li proiz­vod ili usluga dovoljnu kvalitetu za dodjelu zaštićenoga znaka. Općenito gledajući, certifikacija daje potvrdu da je neki proizvod, usluga ili proces napravljen u skladu s propisima certifikatora.

Postupak certifikacije započinje nakon što se proizvođač obrati akreditiranom certifikatoru radi ostvarivanja prava na potvrdu kojom će kupcu dokazati da njegovi proizvodi potječu iz održivo gospodarenih šuma. Osposobljavanje certifi­katora provodi nezavisno akreditacijsko tijelo koje nadzorom i ocjenjivanjem utvrđuje može li potenci­jalni novi certifikator obavljati certifikaciju.

U certifikaciji se susrećemo s trima ključnim sas­tavnicama:

  • standard − skup unaprijed određenih kriterija koje je potrebno zadovoljiti kako bi se u postupku certifikacije ostvarila pozitivna ocjena
  • postupak − slijed aktivnosti certifikatora kojim se provjerom i/ili procjenom unaprijed određenih kriterija određuje je li standard zadovoljen
  • akreditacija − postupak u kojem nacionalno, a u nekim slučajevima i međunarodno akreditacijsko tijelo formalno potvrđuje osposobljenost i nezavisnost tijela uključenih u certifikaciju.

Za PEFC, je važno da su ove tri funkcije prisutne i djeluju neovisno unutar nacionalnog sustava certificiranja šuma. Standardi PEFC-a daju mogućnost vlasnicima šuma u Hrvatskoj za izradu specifičnih nacionalnih standarda za certificiranje šuma, poštujući okvir zahtjeva PEFC-a.  Ovaj projekt će doprinijeti strateškom cilju PEFC-a, odnosno unapređenju održivog gospodarenja šumama uglavnom u privatnim šumama u Hrvatskoj, ali je također primjenjivo i u državnim šumama. Glavni zadatak ovog projekta je izgradnja konsenzusa o kriterijima i pokazateljima održivog gospodarenja šumama između svih dionika. To će također pružiti više mogućnosti vlasnicima jer će svi imati mogućnost certificiranja svojih šumskih proizvoda i time imati bolji pristup tržištu. Kako bi se omogućio ovaj proces, dionici će se poticati da sudjeluju u tom procesu. Ciljevi projekta Glavni cilj: Održivo gospodarenje šumama u Hrvatskoj čime se pridonosi zaštiti biološke raznolikosti i ublažavanju klimatskih promjena, ispunjavanju gospodarskih, ekoloških i društvenih očekivanja. Cilj 1: Razviti PEFC nacionalne standarde za certificiranje šuma uz konsenzus različitih dionika u Hrvatskoj prema kriterijima i pokazateljima za SFM i svu drugu postavljenu dokumentaciju. Cilj 2: Uspostaviti učinkovito i održivo nacionalno državno tijelo sposobno za upravljanje, održavanje i ažuriranje nacionalnih standarda PEFC-a uz postajanje članom PEFC vijeća. Cilj 3: Pripremiti hrvatski PEFC certifikacijski sustav za odobrenje na Vijeću PEFC-a.

Za provedbu ovog projekta je odobreno sufinanciranje od strane PEFC u okviru njihovog PEFC Collaboration Found. Očekuje se da će provedbom projekta u vremenskom roku od 24 mjeseca biti stvoreni uvjeti za certifikaciju šuma i drvne industrije po PEFC standardu.

Trajanje projekta: do 31.12.2022.